Ringel Electronics

Επικοινωνήστε μαζί μας   

Τηλέφωνο: 2310 723463

Email: ringel@ringel.gr

Όροι χρήσης

Η εταιρία με τα εξής στοιχεία:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚ/ΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟ/ΜΩΝ

ΔΙΕΥΘYΝΣΗ:ΒΙ.ΠΕ.ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ: +30 2310 723463

ΑΦΜ:093636053

ΔΟΥ:ΙΩΝΙΑΣ

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η:038258005000

Τ.Κ.:57022

Τ.Θ.:242

Email:ringel@ringel.gr

 

(εφεξής «Εταιρία»). προσφέρει το περιεχόμενο του ιστοτόπου https://ringel.gr  υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να αναγνώσουν προσεκτικά.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης οφείλετε να διακόψετε ΑΜΕΣΑ περαιτέρω χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου https://ringel.gr (συμπεριλαμβανομένων subdomains). Ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, τον τρόπο επικοινωνίας, την ευρύτερη δραστηριότητα της εταιρείας, τις συνεργασίες της και εν γένει τη διαφημιστική της προώθηση. Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας δεν πραγματοποιούνται οικονομικές συναλλαγές.

 

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου  υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους. Αυτονόητο είναι, αλλά επισημαίνεται πως η μεταγένεστερη τροποποίηση όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχει ήδη πραγματοποιήσει ο χρήστης.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
H Εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε – και με οποιονδήποτε τρόπο – αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Εταιρίας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τους προμηθευτές της.

Η Εταιρία ενημερώνει εγκαίρως τον πελάτη/χρήστη κάθε φορά για τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα τους, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο υπερβαίνει τις δυνατότητές της. Τα όσα περιέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Συνεπώς, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη απορρέουσα από τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις εταιρίες που αναφέρει, καθόσον τα προαναφερθέντα εκτίθενται όπως ακριβώς υποδείχθηκαν και μεταφέρθηκαν από τους προμηθευτές.
Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου ringel.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των προϊόντων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Eταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των εταιριών και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα τους.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του ιστοτόπου μας χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρίας. Σε καμία περίπτωση η χρήση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας δεν θα πρέπει ούτε δύναται να εκληφθεί ως μεταβίβαση δικαιώματος χρήσης ή άδειάς τους.
Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Εταιρίας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση του Υλικού και του ιστοτόπου μας. Η Εταιρία δεν δύναται να παρέμβει στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης.
Οι χρήστες του ιστοτόπου αποδέχονται και συμφωνούν πλήρως με τους όρους αυτού και αναλαμβάνουν να μην το χρησιμοποιούν για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών, αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Υλικού το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, ενοχλητικό, χυδαίο και μπορεί να προκαλέσει  βλάβη στην Εταιρία.
Επίσης, ο χρήστης είναι σύμφωνος πως όλοι οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες και η διοίκηση της Εταιρίας δεν φέρουν ευθύνη για τρίτα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν τον ιστότοπό της.

 

Αυτόματη συλλογή προσωπικών δεδομένων (διευθύνσεις ip, cοοkies,)

Σε κάποιες περιπτώσεις, η εταιρεία μας, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής, χρησιμοποιούν cookies (μικροδεδομένα), και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας της εταιρείας μας και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης των υπηρεσιών μας.

Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας o υπολογιστής του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην εταιρεία. Η εταιρεία μας μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων της εταιρείας μας. Η IP διεύθυνση του επισκέπτη/χρήστη, από την οποία αυτός επισκέφθηκε το διαδικτυακό μας τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας του επισκέπτη/χρήστη από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια του επισκέπτη/χρήστη αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει να μην παρέχει την άδειά του αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο διαδικτυακό μας τόπο.

 

Cookies  

Για την ορθή λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιούμε αρχεία δεδομένων που μεταφέρονται από το διακομιστή στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη (εφεξής μικροδεδομένα ή cookies). Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies αποτελούν δεδομένα ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μετάδοση επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών χωρίς να αποθηκεύουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του επισκέπτη/χρήστη. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στο διαδικτυακό μας τόπο ή τυχόν παροχή υπηρεσίας διαδικτύου μέσω αυτού. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συναίνεση σας, καθώς τα συγκεκριμένα cookies εντάσσονται στην εξαίρεση του εδαφίου γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 3471/2006, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 170 του νόμου 4072/2012. Ο νόμος 3471/2006 ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ePrivacy Directive).

Πέραν των ως άνω τεχνικά απαραίτητων cookies, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί και cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων) προκειμένου ο διαδικτυακός μας τόπος να θυμάται τις επιλογές του επισκέπτη/χρήστη (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα, περιοχή), ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη, όπως για την προβολή βίντεο ή για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επιλέξει (opt in) κατά την έναρξη της συνεδρίας εάν επιθυμεί να αποδεχθεί τα συγκεκριμένα cookies. Σε περίπτωση άρνησης μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή στο περιεχόμενο του. Διευκρινίζεται ότι αποτελεί δικαίωμα σας και έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των συγκεκριμένων cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 

Ενημερωτικά δελτία – κατάλογος επικοινωνίας (newsletters/mailing list)

Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να επιλέξει (opt in) είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα πεδία του διαδικτυακού μας τόπου με τα απαραίτητα στοιχεία του, ότι επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (newsletters) και να εγγραφεί στο σχετικό κατάλογο επικοινωνίας (mailing list). Η εταιρεία μας δύναται να αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletters) προς τους χρήστες της, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση τους με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την εταιρεία μας με θέμα «διαγραφή από ενημερωτικά δελτία» ή με δήλωση αντίστοιχου περιεχομένου. Με την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας ο χρήστης δηλώνει ότι συναινεί στη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και διαβίβαση των στοιχείων του προκειμένου να λαμβάνει νέα, ενημερώσεις, προσφορές και άλλες πληροφορίες με σκοπό την πληροφόρηση του και τη διαφημιστική προώθηση της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

 Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των εκ των παρόντων όρων χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

Το παρόν ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυσης διαφορών που δύνανται να προκύψουν από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου καθίστανται τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ringel@ringel.gr είτε καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό (+30) 2310 723463 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο